Sérfrćđiţjónusta

Sérkennslustjóri leikskólans Lækjarbrekku er Hjördís Inga Hjörleifsdóttir, iðjuþjálfi.
Barbara Ósk Guðbjartsdóttir, þroskaþjálfi leysir hana af í fæðingarorlofi frá 1. feb. 2017- 1. feb. 2018

Sérkennslustefna leikskólans Lækjarbrekku.

 

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að sveitarfélög beri ábyrgð á starfsemi leikskóla og ber þeim að sjá til þess að börn með fötlun fái viðeigandi þjónustu í sínu sveitarfélagi. Sérfræðiþjónusta á að vera í boði í hverjum leikskóla og hlutverk sérfræðiþjónustunnar er að veita barni með sérþarfir stuðning og þjálfun ásamt því að styðja við fjölskyldu barnsins

Við í Leikskólanum Lækjarbrekku leggjum okkur fram um að sinna störfum okkar af alúð, natni og fagmennsku. Við leggjum áherslu á að skapa félagslegt og notarlegt andrúmsloft þar sem starfsmenn og nemendur fái notið sín.

Í barnasáttmála sameinuðu þjóðanna er kveðið á um að börnum skuli ekki mismunað og byggjum við í leikskólanum Lækjarbrekku því hugmyndafræði okkar á hugmyndum um skóla fyrir alla, sem og hugmyndafræðinni um snemmtæka í hlutun – þá sér í lagi fjölskyldumiðaða snemmtæka íhlutun.

Snemmtæk íhlutun miðast við að byrjað sé að vinna markvisst með barn fyrir sex ára aldur (Tryggvi Sigurðsson, e.d.) og rannsóknir sýna að mikilvægt sé að hefja íhlutun eins snemma og kostur er, eða um leið og upp kemur grunur um frávik (Tryggvi Sigurðsson, 2008).

Þegar verið er að velja íhlutunarleið er mikilvægt að fjölskyldan sé með í ráðum þar sem foreldrarnir eru þeir sem þekkja barnið best og samvinna fjölskyldu barns við fagaðila skiptir sköpum og ætti alltaf að vera í fyrirrúmi (Jóna G. Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010), það kallast fjölskyldumiðuð snemmtæk íhlutun. Ef góð samvinna er á milli foreldra og fagaðila eru meiri líkur á að jafnvægi og sátt ráði ríkjum (Hrönn Björnsdóttir, 2008). Eins er staðreynd að fjölskylduaðstæður hafa áhrif á þroska og hegðun barna og fyrir vikið er enn mikilvægara að hafa gott traust á milli foreldra og fagfólks.

 Þegar kemur að snemmtækri íhlutun í leikskóla eru tvær viðurkenndar leiðir hér á landi sem unnið er eftir. Þetta er annar vegar Skipulögð kennsla – TEACCH og hins vegar snemmtæk atferlisþjálfun (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). Foreldrar eiga að koma að ákvarðanatöku varðandi þá þjálfunarleið sem valin verður fyrir barnið.

 

Hlutverk sérkennslustjóra

Æðsti yfirmaður sérkennslustjóra er leikskólastjóri. Sérkennslustjóri starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, lögum um málefni fatlaðra, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.

Sérkennslustjóri ber ábyrgð á og stjórnar skipulagningu, framkvæmd og endurmati sérkennslunnar í leikskólanum ásamt leikskólastjóra. Sérkennslustjóri er einnig faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólum og annast  ráðgjöf til annarra starfsmanna leikskólans. Þá ber hann ábyrgð á miðlun upplýsingar sem tengjast sérkennslu til starfsmanna leikskólans og hefur umsjón með uppeldið- og námsgögnum leikskólans sem tengjast sérkennslu.

Sérkennslustjóri ber ábyrgð á að börnum sem njóta sérkennslu í leikskólum sé boðið upp á þroskavænleg verkefni. Hann hefur yfirumsjón með gerð verkefna og ber ábyrgð á gerð einstaklingsnámsskrá fyrir börn sem njóta sérkennslu. Þá hefur sérkennslustjóri yfirumsjón með að áherslum um kennslu annarra sérfræðinga sé framfylgt í leikskólanum og að skýrslur séu gerðar.

Sérkennslustjóri skal vinna í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barna sem njóta sérkennslu í leikskólanum, og sitja fundi og viðtöl með þeim. Þá skal sérkennslustjóri einnig veita foreldrum/forráðamönnum fræðuslu og ráðgjöf.

 

Verkferlar

Á Lækjarbrekku eru reglulega lagðar skimanir fyrir öll börn á aldrinum 2ja til 5 ára. Komi niðurstaða skimana illa út fyrir eitthvert barn er strax brugðist við og unnið með barninu á leikskólanum í samaráði við foreldra/forráðamenn.

Stofnað er sérstakt teymi um barnið skipað foreldrum, sérkennslustjóra og kennurum barnsins.

Komi upp grunur um alvarleg frávik er barninu vísað áfram til frekari greiningar hjá þar til gerðum sérfræðingum – í samráði við foreldra/forráðamenn.

Leikskólinn Lækjarbrekka á í góðu samstarfi við Heilbrigðisstofnun vesturlands á Hólmavík, sem vísar börnum (sé talin þörf á því) í framhaldinu inn á Þroska- og hegðunarstöð til frekari greiningar.

Allar tilvísanir til frekari greininga og aukinnar þjálfunnar eru gerðar í fullu samráði við foreldra/forráðamenn. Við leggjum mikla áherslu á að foreldrar/forráðamenn séu ávalt þeir sem taka ákvarðanir er varða hag barna þeirra og teymið í kringum barnið vinni saman að markmiðum sem sett eru með einstaklingsnámskrá.

 

Einstaklingsnámskrár

Hlutverk sérkennara er m.a. að útbúa einstaklingsnámskrá fyrir nemanda. Námskráin skal taka mið af þroska og námsþörf hvers og eins. Unnið er að ákveðnum markmiðum sem ákveðin eru í samráði við foreldra/forráðamenn. Áhersla er lögð á að einstaklingsnámskráin byggi á styrkleikum barnsins, í einstaklingsnámskrá kemur fram markmið sem stefnt er að og leiðir til að ná þeim markmiðum. Sérkennari sér um endurmat á einstaklingsnámskrá og útbýr nýja þegar þörf krefur.

Vefumsjón